Aturar les retallades, recuperar drets!

Les polítiques educatives

Canviar les polítiques. Donar solucions a problemes reals

La Llei d'educació de Catalunya, un abans i un després en la política educativa del país

CCOO no va donar suport a aquesta llei i s'hi ha mobilitzat en contra.

La LEC ha suposat un gir a la dreta i el cop de gràcia al Pacte Nacional per a l'Educació. Denunciem l'incompliment de tots els aspectes del Pacte Nacional per a l'Educació que suposaven avançar en la igualtat de condicions entre els centres sostinguts amb fons públics, sobretot pel que fa a l'escolarització de l'alumnat amb més dificultats de tots tipus.


La política educativa del Departament d'Educació en aquests anys ha estat àmpliament rebutjada pel professorat i ha suposat unes importants mobilitzacions amb jornades de vaga i manifestacions al llarg dels darrers cursos.

La LEC és, sobretot, una llei de gestió del sistema educatiu que no soluciona els problemes reals de l'educació del nostre país.

Amb la LEC es vol solucionar els problemes de l'educació del nostre país, per la via de fer menys gestió pública i facilitant el creixement de l'escola concertada, especialment en els nivells no obligatoris. 

Pel govern de la Generalitat, l'educació no ha estat una prioritat. Amb l'excusa de la crisi s'ha virat cap a un model que utilitza el concepte d'excel•lència, per introduir la competitivitat entre els proveïdors de l'educació i s'allunya del servei públic, laic i gratuït, de qualitat que es fa amb cooperació i es basa en la igualtat d'oportunitats per a tothom.

CCOO volíem una llei d'educació que tractés els problemes d'educació reals de la ciutadania i dels centres de Catalunya. Entenem que aquesta llei és una oportunitat desaprofitada.

Aquesta llei ha motivat durant els darrers dos cursos el període més intens de mobilitzacions i amb menys resultats dels darrers anys.

Hem d'estar molt pendents del desplegament i lluitar decret a decret perquè no empitjorin ni les nostres condicions de treball ni l'educació pública catalana.

Canviar les polítiques.
Donar solucions

Mapa escolar i escolarització

Escolaritzar tot l'alumnat amb qualitat és sens dubte la primera prioritat.

Els propers anys continuarà el creixement de la població en edat d'escolarització obligatòria fins els 16 anys, amb un impacte especial en la secundària. 

També ha de créixer de manera important l'oferta per a la formació postobligatòria i la formació permanent. Més FP, més places de formació de persones adultes, més formació al llarg de la vida.

Només garantint l'accés de la majoria de la població a la formació podem garantir el manteniment i el progrés econòmic encarant el futur amb la urgent necessitat de canviar el model productiu actual. Un model que, per ser sòlid, només pot estar basat en la producció amb més valor afegit, i això implica més i millor qualificació de les persones.

CCOO lluitarem per configurar nous mapes educatius i escolars del territori, que donin satisfacció a les demandes que la ciutadania necessita.

Un model educatiu innovador, inclusiu i eficaç

L'aposta per la innovació educativa ha d'impregnar les polítiques educatives, avançant en propostes realistes, integrades i integradores. La introducció de nous usos tecnològics, la inclusió educativa i l'eficàcia en la gestió no poden estar basades en titulars i propaganda.
Les polítiques recents han tingut cura de comunicar missatges de vegades amb poc contingut, venent fum i poca solidesa a mitjà i llarg termini.

La transformació educativa necessita temps i rigor, i no pot estar subjecta a les conjuntures de l'acció política.

CCOO defensem el rigor i l'altesa de mires. Als canvis educatius que necessitem els cal:
Dotació de recursos materials i humans adequats als projectes. Caldrà invertir més i amb l'orientació adequada.

Donar prioritat a la formació dels educadors i educadores, i establir la confiança amb ells per poder aplicar veritables processos de canvi.

Fomentar les xarxes de treball entre els i les professionals i centres.

Posar l'Administració al servei dels centres, sense desentendre's de les seves obligacions com a poders públics.

Un sistema de formació permanent, que integri la investigació i la innovació educatives i que es situï en l'espai superior europeu.

L'actual retallada de plantilles de professorat i d'altres suports educatius posa en perill la possibilitat que els nostres centres siguin realment inclusius i estiguin en bones condicions.

L'educació, un servei públic. Equitat és qualitat

L'educació pública ha de garantir l'equitat del sistema en el marc d'una escola catalana, laica, democràtica, de qualitat i coeducativa.


 • Caldrà fomentar un desenvolupament normatiu que garanteixi l'equitat del sistema.
 • Evitar la guetització de centres.
 • Promoure l'equilibri en l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials entre tots els centres sostinguts amb fons públics.
 • Frenar l'actual dualització del nostre sistema educatiu i resoldre les disfuncions i els problemes que ha generat la doble xarxa d'oferta educativa.
 • Fer funcionar les oficines de matriculació i els espais de planificació de forma participativa i orientant l'escolarització equilibrada.
 • Experimentar models d'equitat al territori, en xarxes de centres compromesos amb el benestar d'una població determinada.


Posar el debat educatiu fora dels marcs estrictes dels centres escolars

Abordar amb valentia els punts següents:


 • L'educació dels 0 als 6 anys i configurar polítiques conjuntes familiars i educatives.
 • La conciliació de la vida laboral i la personal. Només canviant els serveis o encarant el futur i treballant per transformar també les condicions, horaris, jornades del món laboral per poder atendre millor al jovent i la infància.
 • Descentralitzar l'Administració i fer-la propera al territori. Noves funcions i nous projectes de les ciutats i els territoris en vertebrar l'educació.
 • Calen unes noves polítiques per incidir en la comunicació global per fer anar l'educació per on volem i no que el mercat ens dictamini per on s'ha d'anar.


Per l'educació pública, laica, coeducadora, inclusiva, catalana i en català. L'educació de qualitat, laica i democràtica. Per una educació sustentada en les valors de la coeducació, i la inclusió de tothom sense discriminacions per raons de sexe, creences, origen, ètnia o cultura. Per una educació catalana, oberta i solidària.

Comparteix a GooglePlus
  Blogger
  Facebook

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada