Fem memòria, fem propostes

1.    Fem memòria i història de les eleccions sindicals en l’ensenyament públic.
2.    Què elegim en les eleccions sindicals?
3.    Fem balanç de la feina feta per CCOO per l’Ensenyament públic.
4.    Fem futur amb accions i propostes concretes.
5. Mesures específiques per a col·lectius específics
1.     Fem memòria de les eleccions sindicals en l’Ensenyament públic.

Les primeres eleccions sindicals en democràcia, per al conjunt de persones treballadores van ser l’any 1977, fa 38 anys.
En l’Ensenyament públic, però, no es van fer eleccions fins l’any 1987, deu anys més tard, com la resta de persones funcionàries, que fins aleshores no hi van tenir dret.

En l’Ensenyament públic no universitari, hem fet 7 processos electorals fins ara.

· 10 de desembre 1987
· 4 de desembre de 1990
· 5 de desembre de 1994
· 19 de novembre de 1998
· 4 de desembre de 2002
· 30 de novembre de 2006


· 3 de febrer de 2011


2.     Què elegim en les eleccions sindicals a l’Ensenyament públic?

-Les persones més votades en cada un dels Serveis Territorials formaran les Juntes de Personal i seran les nostres representants legals: els nostres delegats i delegades.

Part dels delegats i delegades passaran a formar part també els Comitès de Seguretat i Salut.

Les Juntes de Personal, davant de la direcció de cada Servei Territorial, tenen el paper equivalent al comitè d’empresa davant els seus empresaris. Vetllen per les condicions concretes de les persones concretes en cada un dels centres de treball. En aquest moment són un instrument que no s’ajusta completament als seus objectius perquè moltes decisions de personal estan en mans de les direccions dels centres, i davant de les direccions, la normativa no preveu interlocució dels delegats i delegades votats en les eleccions sindicals. Des de CCOO ens proposem millorar aquesta representació perquè constitueixi una defensa col·lectiva real.
En canvi, en els Comitès de Salut tenen una normativa més favorable i s’estan aconseguint millors resultats per a la protecció de la salut.

- Mitjançant el recompte de vots a tot Catalunya, s’obté la representativitat de cada sindicat en les Meses de Negociació dels Empleats i Empleades Públics. En aquestes Meses es produeix la negociació col·lectiva de les condicions de treball del conjunt del professorat del Departament. La negociació en les administracions públiques té diversos nivells, i en tots convé tenir-hi una representació organitzada.

o   Mesa de Negociació Sectorial del Departament d’Educació
En aquesta Mesa es negocien tots els aspectes que afecten les condicions laborals del professorat de pública, el personal de suport docent i els serveis educatius. A partir dels resultats electorals globals de tot Catalunya i segons la Llei, tindran representació en la Mesa les organitzacions que tinguin més d’un 10% dels vots emesos.
La Mesa està formada per 15 representants de les organitzacions sindicals (proporcionalment als vots obtinguts) i 15 representants de l’Administració.

o Mesa General del funcionariat de la Generalitat de Catalunya
En aquesta mesa hi ha els representants dels sindicats més votats de tot el personal funcionari. Havia tingut molta importància en negociacions salarials, però en els últims quatre anys, la Generalitat no ha volgut utilitzar-la, i tots els temes que són de la seva competència els ha traslladat a la Mesa General d’empleats i empleades de la Generalitat, on també hi està representat el personal amb contracte laboral.

o    Mesa General dels empleats i empleades de la Generalitat de Catalunya
Hi estan representats els sindicats més votats en totes les eleccions sindicals de la Generalitat, comptant funcionariat i personal laboral. És en aquesta mesa on es discuteixen la major part de temes salarials i de jornada. En aquest moment, els sindicats representatius en aquesta mesa són, per ordre, CCOO, IAC i UGT.


3.     Fem balanç de la feina feta per CCOO per l’Ensenyament públic.

CCOO va ser el sindicat més votat en les eleccions sindicals en els anys 1987, 1990 i 1994. Amb la força que ens va donar la gent vam mobilitzar i negociar per aconseguir una sèrie d’acords que són la base de les nostres condicions salarials i laborals. Complements específics, estadis, jubilació anticipada i incentivada, plantilles per a l’atenció a la diversitat, acord de rurals, acord de FP... Vam estirar la nostra capacitat negociadora fins i tot quan vam deixar de ser el sindicat més votat, i podem presentar un balanç històric de conquestes significatives.

-         Protocol de negociació, 22 de maig de 2000 (signat per CCOO, USTEC-STEs, UGT, CSIF)
o       Dotació de PAS a tots els centres i als Serveis Educatius en un període de tres cursos escolars (del curs 2000-2001, al curs 2002-2003).

-         Acord de 21 de novembre de 2001 sobre condicions de treball (signat per CCOO, UGT i CSI-CSIF).
o        Increment al complement específic general ( des de 2002-2004) en 180 euros al mes.
o       Increment de 12, 18, 24 i 36 euros/mes pel primer, segon, tercer i quart sexenni.
o       Cobrament del complement de tutoria a la ESO.
o       Increment dels complements de càrrecs unipersonals i de coordinació.
o       Increment de les gratificacions complementàries per jubilacions voluntàries (LOGSE).
o       Reducció de1/2 jornada per interès particular.
o       Substitucions cobertes des del primer dia a Primària i a Secundària, sempre i quan la baixa fos de catorze o més dies.
o       Nomenament de coordinadors de prevenció de riscos laborals als centres (de forma gradual des del curs 2001-2001 al 2003-2004).

-          Protocol de negociació de 18 d’octubre de 2004 (signat per CCOO, UGT i USTEC)
o       Complement de tutoria a Educació Infantil, Primària, Batxillerat, FP, Ensenyaments Artístics, tutors d’aules d’acollida i responsables de les unitats de suport d’educació especial.
o       Complement als coordinadors de l’equip LIC i als professionals de suport LIC.
o       Complement específic per a coordinadors de riscos laborals.

- Acord de 17 de novembre de 2005 sobre condicions de treball (signat només per CCOO).
o       Complements per als mestres especialistes de música, educació física, llengua estrangera, educació especial, audició i llenguatge i per a tots els mestres d’educació infantil i primària que no són tutors.
o       Complement de tutoria a les persones substitutes que tinguin una substitució igual o superior a tres mesos.
o       Complement pels mestres destinats a Deficients visuals, Centres de Recursos de formació de persones adultes i centres de protecció de menors.
o       Complement específic pels coordinadors de cicle i lingüístics.
o       Augment del complement pels equips directius.
o       Increment del complement específic pel personal itinerant.
o       Increment de les gratificacions per jubilacions voluntàries previstes a la LOGSE.
o       Pagament del mes de juliol als substituts que han treballant durant el curs escolar sis mesos o més.
o       Pagament de triennis als substituts i interins.
o       Pagament de sexennis als substituts i interins.
o       Nomenaments comarcals.
o       Pacte d’estabilitat al professorat interí i substitut fins al 2011.
o       Convocatòria d’oposicions, aconseguint més de 25000 places, fins a l’any 2011.
o       Reducció de dues hores lectives als mestres d’Infantil i Primària.
o       Reducció de dues hores lectives al professorat amb 55 anys.
o       Increment de tècnics d’educació infantil, amb la finalitat d’arribar a tots els P3 d’educació infantil, d’auxiliars d’educació especial, assessors LIC, logopedes, fisioterapeutes.

-         Acord de millores de Secundària, signat el 27/09/2006 per CCOO, USTEC i UGT

o       S’anuncien les convocatòries de concurs de mèrits per accedir als cossos de catedràtics. S’han ofertat unes 4.000 places des de l’any 1997 fins ara. A Catalunya, des de l’any 1991, no s’havia fet cap altra convocatòria de càtedres.

Acord gener 2007 de la Mesa General de Negociació sobre els increments retributius (signat només per CCOO)
o       Distribució del fons del 0,3% de la massa salarial del 2008 es fa entre els següents conceptes:
§       Increment de 40 euros al cinquè estadi, amb efectes retroactius des de gener de 2008.
§       Increment del fons destinats als ajuts a sortides i colònies.
§       Increment del Fons d’Acció Social.
o       Paga extra doble real al desembre de 2009. Any 2010: 14 pagues al 100%.

-         Acord de setembre de 2009

CCOO signa un acord amb el Govern de l’Estat per garantir el manteniment del poder ad­quisitiu i aturar la congelació salarial dels empleats i empleades públics. És un acord de 3 anys amb clàusula de revisió salarial que garanteixi el poder adquisi­tiu dels salaris dels empleats públics du­rant el període 2010-2012.
o       Increment salarial 2010 del 0,3%. Negociació dels increments dels anys posteriors en la Comissió de Seguiment de l’Acord, amb una clàusula que garanteix que, amb efectes d’1 de gener de 2012, es percebrà “l’import corresponent a la desviació entre els increments fixats als pressupostos i l’increment real d’IPC dels anys 2010 i 2011”. Amb efectes d’1 de gener del 2013 s’aplicarà la clàusula corresponent al 2012.
o       Es garanteix la continuïtat de les aporta­cions als plans de pensions, que en el cas de l’Administració General de l’Estat, (caldrà negociar a la resta de Comunitats Autònomes), serà del 0,3%, 0,5% i 0,7% els propers tres anys.

Tot aquest darrer acord de setembre de 2009 s’ha incomplert!

-         Acord del 28 -11- 2014, de CCOO, la resta de sindicats i l’Administració han arribat a l’acord que farà possible el cobrament de totes les pagues de 2015 i la recuperació de la jornada i el salari de tot el personal interí al 100% a partir de l'1 de gener de 2015.


-         Acord de la Mesa General dels Empleats públics del 26-01-2015, pel que la Generalitat pagarà els primers 44 dies meritats per a la paga extra de desembre de 2012, que equival al 24,04% de la paga que vam perdre.

A partir del 13 de maig de 2010, però, comença una nova etapa en referència als nostres drets laborals. Hi ha un abans i un després. Les polítiques neoliberals, sustentades a nivell global per la troika, s’imposen per aconseguir canviar el repartiment de la riquesa, acumulant capital per al joc financer, i manllevant-lo de l’economia real, del bé comú i de les rendes del treball. Encara que no és el principal factor en el desenvolupament dels fet, hem de saber veure que el sindicalisme perd força en ser fortament qüestionat i fraccionat, i que per tant, la seva capacitat d’exercir un contrapoder eficaç disminueix. Així, els governs es permeten suspendre o anular els acords sindicals que tantes lluites i negociacions havien costat. El que fan, pot ser legal, però és absolutament il·lícit i vulnera el dret fonamental a la llibertat sindical i a la negociació col·lectiva.

Vegis, com a exemple, El pla d’ajustament pressupostari (DOGC 5639 DE 31/05/2010), que en la disposició addicional cinquena explicita el següent: Suspensió d'acords. Amb efecte 1 de juny de 2010 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals signats en l'àmbit del personal funcionari i estatutari al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en els termes necessaris per a la correcta aplicació d'aquest Decret llei i, en concret, les mesures de caràcter econòmic. i imposa, entre altres les següents mesures:

·         La retallada salarial del personal del sector públic en un 5% de mitjana al 2010 i congelació al 2011. Aquesta retallada representa una pèrdua neta entre 900 i 1800 Euros per a cada persona entre juny i desembre.
·         La congelació de les pensions (excepte les mínimes).
·         La eliminació de la jubilació parcial.

La reducció de la inversió pública en 6.045 milions d’euros entre 2010 i 2011, va suposar per a l’educació, la retallada generalitzada de plantilles, a les escoles rurals, als CAEPs, als Serveis educatius, tot i que augmentava l’alumnat; contractes escombraries, de fraccions, per a substitucions; l’eliminació de les hores de reducció als majors de 55 anys, que formava part d’un acord signat en solitari per CCOO; disminució d’aules d’acollida, proposta d’hores extra, eliminació de les substitucions comarcals, eliminació d’hores de coordinació als instituts.

Les agressions a les condicions de treball van acompanyades de polítiques educatives privatitzadores, de reducció de l’estat del benestar, i en educació, de canvis destinats a augmentar la segregació i la selecció escolar, i el control del currículum. Així va passar amb la LEC, i després, encara amb més virulència amb la LOMCE. Aquestes lleis tenen com a primera víctima l’alumnat, i després l’empobriment cultural, polític i econòmic de tot el país. Però alhora suposen una base professional que empitjora el treball efectiu del professorat, i un canvi en la gestió de personal que verticalitza les relacions, obstaculitza la participació democràtica i no permet la negociació col·lectiva de moltes de les condicions de treball.

Per això, l’última part del balanç és sobretot un balanç de lluites. CCOO hem optat per combinar l’estratègia jurídica amb l’estratègia mobilitzadora.

Hem treballat per la unitat de la comunitat educativa, entenent que qualsevol altra opció hauria estat, ja no una derrota, sinó una desfeta absoluta de qualsevol resistència.

Hem combinat les mobilitzacions generals amb les educatives, sabent que necessitem aliats i que som necessaris també en la lluita general de la classe treballadora.

Hem organitzat vagues i grans manifestacions, alhora que la resistència centre a centre, barri a barri, poble a poble. La lluita de les samarretes grogues s’ha fet estimar i respectar a tot arreu del país.

Quan no hem pogut lluitar en la unitat, ho hem fet també en solitari. La conselleria ens ha comunicat per escrit i sense embuts que no vol negociar res amb CCOO. Per això hem optat per la presència contínua davant el Departament d’Ensenyament. Cada dia fem arribar al departament una reivindicació o una denúncia concreta.

CCOO aspira a ser el sindicat més votat pel professorat de l’ensenyament públic, i en el conjunt dels col·lectius de l’educació. Hem vist, repassant la història, que, quan hem pogut encapçalar el sindicalisme de l’educació, hem aconseguit avenços. Mai tot el què volíem. Però els sectors sindicalitzats entorn de CCCOO, al cap dels anys, acumulen millores. Millores molt importants. I que d’altres sindicats no han tret partit a la seva posició de lideratge quan l’han tinguda.


4.     Fem futur amb accions i propostes concretes:

Hem de recuperar drets. No hi podem renunciar.

Hem de millorar condicions, però sabem que seran unes condicions en molts casos diferents a les que teníem, més pròpies dels temps en què vivim, que han de fer front a nous problemes i noves realitats culturals i socials.
Sabem que algunes propostes són modestes. La modèstia és digna. En canvi, la pèrdua de drets és una humiliació.
Sabem que les propostes que hem de prioritzar són les que el conjunt del professorat ens encarregui prioritzar. Comptem amb tothom.
A continuació, llistem algunes de les reivindicacions que tenim més elaborades. Mai no serà una llista completa ni tancada.


Condicions de treball: drets individuals i drets col·lectius
Retribucions:
·         Recuperació del poder adquisitiu perdut i de totes les pagues al 100%.
·         Tots els estadis a 6 anys.
·         Rescabalament de les pagues de 2012, 2013, 2014.
·         Clàusula de revisió salarial IPC català.
·         Anul·lació de les retallades .
·         Compatibilitat en el cobrament de més d’un complement ESPECÍFIC.
·         Increment complement de coordinació de tutoria i especialistes.
·         Cobrament íntegre del complement en els cassos de reduccions de jornada, quan la funció complementada es realitza íntegrament.
·         Anulació dels descomptes salarials per les baixes per malaltia o incapacitat temporal.
·         Complement per tutorització de mestres i professors en pràctiques i per tutorització del màster de Secundària.
·         Increment de prestacions en la pòlissa d’accidents.
·         Recuperació del Fons d’acció social.
·         Complement de destí mestres nivell 24, secundària 26 i càtedres 27.
·         Promoció professional sense necessitat de canviar de cos i promoció a la Universitat.
·         Cobrament de transport i dietes de menjador.
·         Reconeixement laboral i professional de les sortides i colònies.

Reconeixement social del professorat
·         Amb millors condicions de treball
-         Amb una gestió i una organització de la feina més properes als centres, més pràctiques i menys burocràtiques.
-         Fent efectiva i automàtica la protecció als professionals de l’ensenyament públic que prescriu la llei.
-         Abordant de forma multilateral i professional els problemes de convivència escolar.
-         Fent de veritat prevenció de riscos i cura de la salut en els diferents tipus de centres del Departament d’Educació.
-         Potenciant decididament l’ensenyament públic.
·         Responsabilitat Civil i Jurídica
-         L’ administració educativa exercitarà diligentment tota la seva responsabilitat en casos de accidentes i/o agressions al professorat i s’elaboraran els corresponents protocols d’actuació per a aquests casos.
-         Tant mateix, es prestarà assistència especialitzada (jurídica, psicològica, etc.) en els casos d’agressions.

Jornada i calendari:
·         Cobertura de les substitucions des del primer dia.
·         Recuperació de les 23h lectives a primària i de les 18 a secundària.
·         Negociació i racionalització del calendari escolar.
·         Recuperar la reducció de 2 hores lectives del professorat major de 55 anys per avançar cap a la reducció de fins a 1/3 sense reducció retributiva.
·         Reordenar les jornades laborals i escolars.

Jubilacions:
·         Pròrroga indefinida de la jubilació voluntària incentivada a partir dels 60 anys.
·         Recuperació de la gratificació extraordinària i actualització anyal segons l’IPC.
·         Desenvolupament jubilació parcial del funcionariat segons l’EBEP.
·         Gratuïtat dels medicaments per les persones jubilades en el Règim de classes passives.
·         Aconseguir que les reduccions de jornada no penalitzin la pensió de jubilació.
·         Igualtat en les condicions d’accés a la jubilació pel professorat interí i substitut.
·         Reconeixement de malalties professionals que poguessin derivar, arribat el moment, a una jubilació extraordinària.

Salut laboral:
·         Adaptacions o canvis del lloc de treball reals i efectives. Que l’aplicació de l’article 25 de la llei de Prevenció de Riscos Laborals permeti la reducció horària.
·         Defensar els col·lectius més desafavorits, tot garantint el seu dret a la salut i al treball en condicions dignes.
·         Exigir a l’administració l’acompliment de la llei pel que fa a les condicions dels centres, tant pel que fa a seguretat com a les condicions ambientals de treball.
·         Exigir la implementació d’Avaluacions de riscos a tots els centres educatius tot utilitzant el mètode PsQcat 21, que permet una millora real de les condicions de treball. Especialment a centres ubicats en contextos desafavorits.
·         Lluitar contra les pràctiques d’assetjament laboral i la mala organització del treball als centres.
·         Formació laboral i organitzativa dels equips directius.
·         Compactar l’horari de treball del professorat conciliar la vida laboral i personal.
·         Deixar de realitzar revisions de salut per passar a realitzar la vigilància de la salut del personal del Departament d’Educació, tal i com determina la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
·         Acabar amb les condicions ambientals i de temperatures inadequades als centres.
·         Negociar la incorporació de personal sanitari als centres educatius per a la realització de les tasques sanitàries i la col·laboració en l'educació per la salut.

Permisos i llicències: per la conciliació de la vida familiar i personal
·         Aplicació a Catalunya de les millores recollides a l’EBEP.
·         Permís de lactància fins que la criatura tingui 12 mesos.
·         Ampliació del permís de maternitat a 20 setmanes.
·         Permís retribuït de 15 dies o mitja jornada durant un mes, per malaltia molt greu de familiar de primer grau o parella de fet.
·         Ampliació proporcional del dret a reducció de jornada per cura de fill en parts múltiples.
·         Permís d’un any de descans amb retribució parcial. Sense penalització a efectes de la pensió.
·         Permís de paternitat compatible amb el fet de que l’altre progenitor no treballi però que estigui en expectativa de demanda de treball.
·         Ampliació dels drets per a la conciliació de la vida familiar i laboral per les treballadores i treballadors de l’ensenyament que es plantegen en el projecte de Llei d’igualtat.
·         Permís de paternitat. Ampliació de les quatre setmanes.
·         Aplicació de l’acumulació de lactància.
·         Reducció de jornada per cura de persones, sense restriccions temporals discriminatòries.
·         Estendre fins els tres anys la possibilitat de reserva del lloc de treball per excedència per a cura d’un familiar.
·         Reconeixement de tots els drets,en matèria de conciliació al personal interí i a tot tipus de contractes, ja siguin indefinits o temporals, de jornada completa o de jornada parcial.
·         Possibilitat de fraccionar les excedències.
·         Reducció de jornada per tenir cura d’un fill o filla fins que la criatura compleixi els 12 anys.
·         Demanda de la jornada continuada vers professorat per tal de facilitar la corresponsabilitat familiar.
·         Mesures que possibilitin la formació dins de l’horari de permanència en el centre o per aquelles persones que tinguin responsabilitat familiars.

Ràtios i plantilles: lorganització del treball
·         Ràtios de 18 alumnes a Infantil, 20 a Primària i 25 a Secundària, adequades a la realitat social de la zona. Supressió de la possibilitat d’augmentar un 10% les ràtios.
·         Aconseguir un Acord marc de Plantilles que permeti cobrir les necessitats reals de tots els centres.
·         Consolidació de plantilles provinents de projectes ja aplicats.
·         Desdoblaments a secundaria en totes les àrees que ho requereixin.
·         Incorporació de nous professionals (TEI, Auxiliars d’educació especial, psicopedagogs, Personal tècnic en informàtica , TIS,...) a tots els centres.
·         Augment de recursos a les aules d’acollida, no a la seva eliminació, obertura allà on calguin.
·         Recuperació de les hores de coordinació de secundària i les 2 hores de reducció d’horari lectiu dels majors de 55 anys a efectes de càlcul de plantilles.
·         Substitucions del professorat de baixa des del primer dia. Contractacions per a les substitucions a efectes de càlcul de plantilles de ½ jornada.
Formació:
·         Donar prioritat a la formació en els centres en horari de treball, tenint en compte les seves necessitats.
·         Recuperació de llicències d’estudis retribuïdes, segons acord de CCOO.
·         Promoció de la col·laboració d’investigació entre centres, serveis educatius, empreses i en universitats que potenciïn la innovació pedagògica, lligada amb la pràctica docent.
·         Ampliar l’oferta de màsters i regular la fase de pràctiques als centres educatius, amb preus més adequats i econòmics.

Accés a càtedres:
·         Noves convocatòries fins arribar al 30% de la plantilla actual de Secundaria. En la propera convocatòria com a mínim 1500 places.

  Promoció i mobilitat:
·         Promoció del grup A2 al grup A1, mitjançant concurs de mèrits, en el cas que hi hagi concordança entre les titulacions a què s’opta i les especialitats que es demanen. I en el cas on hi hagi concordança, establir un sistema efectiu de promoció.
·         Garanties de transparència en tots els processos de mobilitat del professorat.
·         Manteniment del concurs de trasllats bianual d’àmbit estatal, intercalat amb l’autonòmic.
·         Adquisició de noves especialitats mitjançant concurs.
·         Readscripció interna: canvi d’especialitat sense canviar de centre en una fase prèvia al concurs general de trasllats.
  Ensenyament Coeducatiu que rebutgi la discriminació de les dones i fomenti la igualtat dels sexes
·         Formació inicial i continua del professorat.
·         Increment i millora dels recursos humans i materials per a possibilitar la pràctica coeducativa.
·         Aplicació de les mesures recollides en la llei de violència vers les dones i la LOE:
o        Inclusió dels afectes i les emocions en els continguts educatius.
o        Nomenament de la persona del Consell escolar encarregada de vetllar per la igualtat.
o       Control dels materials educatius per tal d’eliminar estereotips sexistes o discriminatoris.
o       Posar en pràctica mesures contra la violència vers dones/noies i per l’aprenentatge de diverses formes de resolució pacífica dels conflictes com aspectes essencials del desenvolupament personal i de convivència en el centre.
·         Accions positives que tinguin com a objectiu vèncer els obstacles que dificulten la igualtat homes i dones
o       Igualtat retributiva: revisar els sistemes de promoció, classificació i valoració professional per eliminar els factors i criteris que, directe o indirectament, discriminen a les dones i possibiliten que les dones percebin al voltant del 80% del salari dels homes, en ensenyament.
o       Constitució de comissions per l’elaboració dels Plans d’igualtat en cada un dels sectors i àmbits de negociació per tal de visualitzar les situacions de discriminació i plantejar les mesures per eliminar els elements discriminatoris.
o       Facilitar i potenciar la presència de les dones en els càrrecs de responsabilitat: equips directius dels centres educatius, inspecció, universitats, càrrecs de l’administració educativa (conselleria d’educació i les direccions generals....).
o       Creació de llocs de treball que possibilitin l’accés de les dones a llocs de treball, especialment en activitats i ocupacions tradicionalment masculines.
o       Aplicació dels protocols negociats de prevenció d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i augmentar la sensibilització davant del problema en els llocs de treball.


5. Mesures específiques per a col·lectius específics

Professorat interí i substitut
·         Cobertura de totes les substitucions des del 1r dia.
·         Millores en els nomenaments telemàtics: Dret a escollir i cada dia.
·         Contractació mínima de mitja jornada.
·         No a la limitació en l’exercici de drets en les jornades reduïdes.
·         Dret a la reducció de jornada per cura de fills a les contractacions inferiors a la jornada completa.
·         Tots els estadis a 6 anys.
·         Reconeixement del 4t i 5è estadi
·         Pagament del càrrec de tutoria i d’altres càrrecs que s’exerceixen a partir d’un mes.
·         Dret a la llicència per afers propis.
·         Dret a la reducció de la meitat de la jornada amb el 50% de retribucions, per interès particular.
·         Negociació d’un nou pacte d’estabilitat.
·         Recuperació de l’oferta pública d’ocupació, volem la convocatòria d’oposicions.
·         Possibilitat d’acollir-se a la jubilació anticipada com els funcionaris docents.

Serveis educatius:
·         Increment de plantilles.
·         Un model de Servei Educatiu adaptat a les necessitats educatives actuals.
·         Una major presència en els Serveis Educatius de deficients visuals.
·         Millora en la compensació de la itinerància.
·         Establir convenis amb entitats financeres per facilitar crèdits tous per a la compra del vehicle per als itinerants, equips directius i altres membres dels serveis educatius que s’han de desplaçar sovint.
·         Participació i negociació del proper Decret de Serveis Educatius

Formació professional:
·         Definició clara, amb el consens dels agents socials, d’un model flexible i dinàmic que permeti la integració real de la Formació Professional Inicial del Sistema Educatiu en el Sistema Integrat de Formació Professional de Catalunya.
o       Governança autònoma del Sistema de Formació Professional de Catalunya.
o       Participació dels agents socials en la concreció del sistema i en la seva organització, gestió i funcionament; tant per millorar l’adequació de l’oferta al sistema productiu, com per garantir el respecte dels drets del professorat.
o       Funcionament en xarxa de tots els centres amb oferta professional.
o       Estabilitat de la nova oferta formativa reglada implantada en un centre un mínim de 4 cursos.
o       Reducció del professorat interí al 5% de la plantilla total per a cada especialitat de formació professional.
·          Un marc específic de regulació per als centres que imparteixen ensenyaments professionals, que respongui a les necessitats d’organització, flexibilització i gestió singular d’aquesta etapa educativa.
o       Estructura orgànica i funcional pròpia i autònoma per a l’FP en tots els centres amb ensenyaments professionals, amb instruccions específiques i determinació les dotacions de personal, horàries i econòmiques corresponents, proporcionals al volum d’oferta formativa.
o       Constitució d’una comissió de seguretat i salut en tots els centres que imparteixin FP.
o       Subdirecció d’FP a tots els centres amb dues o més famílies professionals.
o       Establir la figura de l’Administrador en tots els centres que tinguin dues o més famílies professionals.
o       Professionalització i especialització dels/les coordinadors/es d’FP en tots els àmbits que abasten: FCT, orientació i inserció professionals, assessoria i reconeixement de competències, formació ocupacional...
·         Un acord laboral específic per l’FP, que garanteixi unes condicions de treball dignes per al professorat i el dret a ser representats legalment en el marc de qualsevol pacte o conveni específic que pugui condicionar o modificar les condicions de treball del professorat.
o       Regulació de la mobilitat funcional i territorial i del temps de treball del personal docent d’FP amb determinació de les condicions i limitacions que cal observar en cada cas.
o       Coneixement de la Mesa dels convenis o acords que impliquen una modificació de les condicions en l’exercici professional dels/les docents.
o       Registre públic dels convenis de col·laboració entre els centres i les empreses.
o       Regularització del professorat especialista: condicions de treball i atribució docent.
o       Regulació específica dels desplaçaments forçosos del professorat d’FP.
o       Complement retributiu per al professorat tècnic d’FP amb càrrega docent en crèdits o mòduls atribuïts al PS. Dret a participar en el concurs de trasllat de la CCAA del professorat habilitat.
o       Determinació de les reduccions horàries, les dotacions econòmiques i els efectes en la promoció professional vinculades a l’exercici dels càrrecs propis de l’FP, especialment per a la tutoria de la FCT, per la coordinació de l’FP al centre i pel manteniment de les instal·lacions.
o       Percepció el complement de professor/a itinerant per part del professorat responsable de l’FCT.
o       Desdoblament dels crèdits quan hi hagi +18 alumnes en totes les hores assignades (incloses les de lliure disposició).
o       Places per a professorat tècnic en CRP’s i Camps d’aprenentatge..
·          Capacitació professional per afrontar les noves competències que els centres i els docents de la formació professional necessiten per donar una resposta de qualitat a un sistema de qualitat.
o       Acords de formació especialitzada amb les Universitats i les Escoles Superiors.
o       Increment de l’oferta formativa de competències lingüístiques i digitals adaptades a la família professional corresponent en els plans de formació.
o       Convenis específics de formació amb empreses del sector. Estades de formació d’un mínim de 8 setmanes.
o       Impuls de l’oferta d’estades en empreses amb llicències retribuïdes.
o       Permisos retribuïts (fins a 5 dies laborals) per a l’assistència a jornades tècniques, congressos, fires o exposicions vinculades a l’especialitat docent del professorat.
o       Establiment de les condicions de promoció professional vinculades a l’assoliment de la formació.
o       Regulació específica de l’adquisició de nova especialitat docent per a tot el professorat d’FP.
*Totes aquestes propostes s’entenen formulades en l’àmbit nacional i estranger.
·         Més recursos per a una major i millor oferta de Formació Professional
o       Dotació pressupostaria pròpia per al Sistema de Formació Professional.
o       Campanya institucional de promoció de la FP abans i durant la preinscripció.
o       Reconeixement institucional als millors projectes d‘FP: concessió de premis i ajuts anuals als alumnes i als centres.
o       Negociació, transparència i publicitat del mapa de l’FP de Catalunya.

Professorat d’Escoles Oficials d’Idiomes
·         Revisar el model dels centres de nova creació, proposem una dotació inicial d’un mínim de 4 professionals.
·         Creació d’escoles oficials d’idiomes multilingües i no nomes extensions d’anglès
·         Mantenir els cursos de català a les EOI’s
·         Increment de les hores d’organització i gestió. (16h lectives)
·         Revisar l’aplicació del nou calendari escolar en el context d’EOI,cursos intensius, cursos d’estiu,monogràfics i millorar-lo donades les seves característiques i necessitats.
·         Substituir els divendres a la tarda del 1er quadrimestre per sessions no presencials de treball telemàtic.
·         Reconeixement del càrrec i el complement retributiu de cap adjunt.
·         Ampliació de l’oferta d’idiomes amb demanda creixent, en la modalitat semi -presencial i/o a distància.
·         Formació específica, amb llicències d’estudis, i formació en horari lectiu adaptat a l’horari laboral.
·         Recursos suficients. Ampliació de biblioteques i mediateques. Dotació d’auxiliars de conversa a tots els centres.
·         Compactar l’horari de treball del professorat per conciliar la vida laboral i la familiar.
·         Reducció de jornada per tenir cura dels fills fins als 12 anys.
·         Agilitzar el pagament per part del Departament d’Educació de les despeses que les Escoles Oficial d’Idiomes anticipen.
·         Integració plena de tot el professorat de persones adultes de centres penitenciaris en l’estructura del Departament d’Educació.
·         Protocol de coordinació entre els centres de justícia i educació. Regulació de la provisió de llocs de treball tot i considerant l’especificitat d’aquests llocs de treball.

Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny
·         Creació d’una xarxa de centres que garanteixi l’oferta a tot el territori.
·         Reestructuració i simplificació de la varietat de cicles de grau mitjà i superior.
·         Adequació dels currículums als models d’ensenyament superior europeus.
·         Increment de l’oferta de monogràfics de les diferents especialitats que imparteix cada centre.
·         Convocatòria d’oposicions per transformar treball precari en fix.
·         Creació de la figura de coordinador del centre amb sectors professionals del disseny i de les arts.
·         Formació que faciliti el reciclatge en noves tecnologies.

Professorat d’aules hospitalàries
·         En cada centre hospitalari hi ha d’haver un mínim de 2 docents.
·         Reconeixement del complement específic per al professorat que treballa en aules hospitalàries.
·         Formació específica, llicències d’estudis, grups de treball amb continguts específics.
·         Inversió en equips informàtics portàtils que permetin l’atenció fora de l’aula.
·         Regulació de la provisió d’aquells llocs de treball amb transparència i garanties.

Professionals de la inspecció educativa
·         Prioritat de les tasques d’assessorament pedagògic i formació davant les de gestió burocràtica.
·         Increment de les plantilles per permetre reduir el nombre de centres per atendre.
·         Consolidació de les plantilles mitjançant concurs públic, prioritzant-ne la professionalitat.
·         Adequació i consolidació del complement específic en funció de la zona d’acció.

Professorat de formació de persones adultes
·         Ampliar les plantilles.
·         Convocar el concurs de trasllats per als CFA i AFA en condicions d'igualtat amb la resta del personal del Departament d'Educació.
·         Elaborar una tipologia de centres, de càrrecs directius i de coordinació específica dels CFA.
·         Reconèixer l'especialitat de formació de persones adultes en els estudis universitaris i en els cursos d'orientació pedagògica.
·         Creació d’una xarxa, que depengui de la Generalitat, de CFA a tot Catalunya.
·         Conversió de les AFA en CFA.
·         Creació en els CFA de la funció d’orientació de l’alumnat.
·         Ampliació de l’oferta educativa fins a arribar al 3% de la població en una primera fase.

L’escola rural
·          Els criteris mínims de les plantilles de la ZER com les plantilles d’una escola d’una línia: Quatre especialistes i augment d’un mestre i mig per l’aplicació de la 6a hora. Equiparació de les ZER que pel nombre de grups ho puguin ser a escoles de dues línies.
·          Adequació del nombre d’itinerants a la dimensió de les ZER i a les seves característiques específiques.
·         Increment de les hores de gestió de l’equip directiu de les ZER i de les escoles que formen part de les ZER en funció del seu volum.
·          Els mestres especialistes itinerants poden formar part de l’equip directiu de la ZER.
·          La figura de Cap d’Estudis ha de formar part del Consell Escolar de Zona.
·         Les coordinacions de les ZER han d’estar equiparades amb les escoles d’una o dues línies, segons la tipologia de la ZER.
·         Millora del pagament de les itineràncies.
·         Increment del preu del quilometratge per a tots aquells que han de desplaçar-se per l’activitat docent.
·         Increment dels ajuts i cobertures en assegurança i atenció en carretera per al personal itinerant.
·         Convenis amb entitats financeres per facilitar crèdits tous per a la compra del vehicle per als itinerants, equips directius i altres membres de la ZER que s’han de desplaçar sovint.
·         Equiparació del pressupost anual de les ZER al de les escoles ordinàries amb un nombre de grup similar.
·         Incorporació en les llicències per estudis d’una reserva de places per a estudis específics del sector
·         Dotació de personal d’administració a totes les ZER.
·         Millora dels plans de formació de zona, adequant l’oferta educativa a les necessitats de les escoles rurals.


Propostes per una política educativa potent, justa i equitativa.

·         Garantia pels centres públics millors pressupostos de funcionament i millors recursos materials.
·         Consolidació dels models de gestió democràtica i participativa.
·         Revisió del mapa escolar.
·         Increment l’oferta educativa per a persones adultes.
·         Escola Inclusiva.
·         Projectes d’innovació.Comparteix a GooglePlus
    Blogger
    Facebook

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada